۱۳۹۵-۱۲-۰۷
از زندگي لذت ببريد! موسسه راز تحول خانواده دكتر ژيلا فرخي

از زندگی لذت ببرید!

از تک تک لحظات زندگی لذت ببرید!
۱۳۹۵-۱۲-۰۸
خودت رو ناراحت نکن! موسسه راز تجول

خودت رو ناراحت نکن!

خودت رو ناراحت نکن!
۱۳۹۵-۱۲-۱۰
از داشته هاي خودت لذت ببر موسسه راز تحول خانواده

از داشته های خودت لذت ببر

به جای چشم دوختن به داشته های دیگران، از داشته های خودت لذت ببر!
۱۳۹۵-۱۲-۱۲
لبخند بزن! موسسه راز تحول خانواده

لبخند بزن

۱۳۹۵-۱۲-۱۳
لذت بردن موسسه راز تحول خانواده

لذت بردن

لذت بردن از چیزهای کوچک، دلهای بزرگ می خواهد.