شروع كردن

۱۳۹۵-۱۲-۱۹
براي شروع، لازم نيست عالي باشي!

برای شروع لازم نیست عالی باشی

برای شروع، لازم نیست عالی باشی! اما برای عالی شدن، باید شروع کنی.