امید_به_خدا

2017-04-28
خدایا گفتی نا امید نباش - موسسه راز تحول خانواده - دکتر ژیلا فرخی

خدایا گفتی نا امید نباش

گفتی نا امید نباش من هم روی حرفت حساب کردم میدانم روی قولت هستی