حرف آخر

2017-03-20

حرف آخر سال ۱۳۹۵

امسال هم گذشت! با همه پستی ها و بلندیهاش! لطفا چند دقیقه ای رو با آرامش به دکلمه رضا صادقی با عنوان حرف آخر گوش کنید!