مرداد , 1396
پير شدن به سن و سال نيست موسسه راز تحول خانواده دكتر ژيلا فرخي

پیر شدن به سن و سال نیست

پیر شدن به سن نیست،به این است کهورزش نکنی کتاب نخوانی عاشق نشوی هدیه ندهی محبت نگیری مهمانی نروی سفر نکنی به این است کهآرزوهایت را گم کنی.... رویاهایت را دنبال نکنی... به این است کهبا دیگران همدردی نکنی پیری به سن نیست به کیفیت دل توست....
× رزرو وقت