اسفند , 1395
چاکراها و مراکز انرژی - موسسه راز تحول خانواده

چاکراها و مراکز انرژی

چاکرا ها یا مراکز انرژی در حال چرخش، بخش های بسیار مهمی از کالبد انرژی هستند. همانند کالبد فیزیکی که از اعضای حیاتی و کم اهمیت تر تشکیل شده، کالبد انرژی نیز دارای چاکرا های اصلی و فرعی و چاکرا های بسیار کوچک است. چاکرا های اصلی، مراکز انرژی در حال چرخشی هستند که به طور معمول سه تا چهار اینچ قطر دارند و اعضای اصلی و حیاتی کالبد فیزیکی را کنترل می کنند و به آن ها انرژی می دهند.
اسفند , 1395
هفت چاکرا موسسه راز تحول خانواده دکتر ژیلا فرخی

هفت چاکرا

معرفی هفت چاکرا
اسفند , 1395
سنگهای شفابخش موسسه راز تحول خانواده دکتر ژیلا فرخی

چاکرا درمانی با سنگ های شفابخش

چاکرا درمانی با سنگ های شفابخش
× رزرو وقت